Urbárske spoločenstvo

Vážení urbárnici,
oslovujeme Vás s úmyslom znovu založenia Urbárskeho spoločenstva v Moravanoch nad Váhom. Keďže nám záleží na tom , aby to čo vytvorili naši rodičia sme naďalej zveľaďovali, a my zase zanechali našim nasledovníkom, je potrebné založiť nové Urbárske spoločenstvo.


Urbariáty vznikli zo slova urbár = kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní pracujúci na poliach a lesoch panstiev. Po zrušení nevoľníctva (poddanstva) sa im dala do vlastníctva evidovaná časť lesov a pôdy. Takto sa podiely z lesov a polí dedili z pokolenia na pokolenie. Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým spôsobom model urbariátov. Po roku 1989 sa začali vracať majetky podielnikom a vznikli spoločenstvá na historickom základe bývalých urbariátov, ale nevznikli na účely podnikania. V roku 1995 bol prijatý zákon č. 181/1995 Z. z., ktorý ustanovil podmienky pre obnovu činnosti urbárskych a pozemkových spoločenstiev. Od roku 2013 platí zákon č. 97/2013 Z. z., ktorý upravuje vznik a činnosť pozemkových spoločenstiev.


Informácia o majetku Urbárskeho spoločenstva v Moravanoch nad Váhom

Prislúchajúce pozemky:
LV 1600, LV 1802, LV 1803, LV 2691, LV 2572, LV 2575, LV 2581, LV 1890, LV 2107.

Chceme Vás tiež upozorniť, že nie všetci urbárnici a aj budúci urbárnici majú svoje podiely dedičsky vysporiadané. Uvažujeme preto vyhotoviť menoslov podielnikov v jednotlivých listoch vlastníctva, aby bol každý oboznámený so svojim podielom a podielom svojich rodinných príslušníkov, ktorých vlastnícke podiely neboli v minulosti dedičsky vysporiadané. Jedná sa hlavne o podiely na listoch vlastníctva č. 1890 a 2107 čiže zväčša lesy.

V záujme každého urbárnika by preto malo byť vysporiadanie majetku dedičským konaním. Tí ktorí majú bydlisko mimo našej obce, majú možnosť byť informovaní cez webovú stránku o činnosti našeho Urbárskeho spoločenstva www.urbarmoravany.sk

Na založenie Urbárskeho spoločenstva bol zriadený prípravný výbor, ktorý celú prípravu organizuje a realizuje. Žiadame zároveň , aby sa aj ďalší urbárníci prihlásili pre prácu vo výbore Urbárskeho spoločenstva a aktívne sa podieľali na jeho ďalšej činnosti.

Našim záujmom je ďalej zveľaďovať majetok Urbárskeho spoločenstva, a máme aj svoje predstavy ako to dosiahnuť. Veľmi radi prijmeme i Vaše predstavy a návrhy. Veríme, že spoločne aj s Vašim prispením sa nám to podarí.

S pozdravom, prípravný výbor:
Anton Hrnčiar, Pavol Kopún, Pavol Gabriš, Ing. Jaroslav Konečný, Jaroslav Minárik, Ida Jurčová, Mgr. Anton Bolješik, Peter Hruška